PRIVACY VERKLARING

 

Inleiding

 

Als accountantskantoor staan wij in voor de verwerking van heel wat gegevens. Een deel van deze gegevens hebben betrekking op persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen betrekking hebben op u in uw hoedanigheid van klant van het kantoor, maar ook op u als zakelijke relatie van onze klanten (zoals in het geval dat u leverancier of klant bent van onze klant). Wij dienen u als betrokkene van wie persoonsgegevens door ons verwerkt worden op het volgende te wijzen:

 

 

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

 

PKmo Consult bv

Steenweg op Nieuwrode 8 bus 2

3111 Wezemaal

tel : ++32 (0)16 20 23 60

e-mail: info@pkmo.be

 

Voor vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kan u terecht bij bovenstaande verantwoordelijke.

 

 

2. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Het kantoor verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

A. Toepassing van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna: wet van 18 september 2017).

 

1° In toepassing van het artikel 26 van de wet van 18 september 2017 dient ons kantoor met betrekking tot onze cliënten en hun lasthebbers de volgende persoonsgegevens in te winnen : de naam, de voornaam, de geboortedatum en -plaats en, in de mate van het mogelijke, het adres.

 

2 ° In toepassing van het artikel 26 van de wet van 18 september 2017 dient ons kantoor betreffende de uiteindelijke begunstigden van de cliënten volgende persoonsgegevens in te winnen : de naam, de voornaam en in de mate van het mogelijke, de geboortedatum en -plaats en hun adres. De verwerking van deze persoonsgegevens is een wettelijke verplichting. Zonder deze gegevens kunnen wij niet overgaan tot het aangaan van een zakelijke relatie (art. 33 Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten).

 

B. De op het kantoor rustende verplichtingen ten aanzien van de Belgische overheid, van buitenlandse overheden of van internationale instellingen in uitvoering van een wettelijke of reglementaire verplichting, in uitvoering van een gerechtelijke beslissing, of in het kader van de behartiging van een rechtmatig belang door o.a. doch niet uitsluitend de huidige en toekomstige fiscale en sociale wetten noodzaken ons om in het kader van de opdracht waarmee we werden belast persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze persoonsgegevens is een wettelijke verplichting en zonder deze gegevens kunnen wij niet overgaan tot het aangaan van een zakelijke relatie.

 

C. Uitvoering van een overeenkomst betreffende boekhoudkundige en fiscale diensten. De verwerking van de persoonsgegevens betreft de gegevens van de cliënten zelf, hun personeelsleden, hun bestuurders en dergelijke, alsook van de andere personen die o.a. als klant of leverancier betrokken zijn bij de activiteit. Zonder de verstrekking en verwerking van deze gegevens kunnen wij onze opdracht als accountant-belastingconsulent niet naar behoren uitvoeren.

 

 

3. Welke persoonsgegevens en van wie?

 

In het kader van de onder 2 vermelde doeleinden kan ons kantoor oa volgende persoonsgegevens verwerken : persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres), kopie e-id of paspoort, ondernemingsnummer, rijksregisternummer, geboortedatum en - plaats, nationaliteit en bankrekeningnummer.

 

In het kader van de aangiftes tot de personenbelasting worden ook volgende gegevens verwerkt: samenstelling van het gezin, burgerlijke staat, lidmaatschap vakbond of politieke organisaties. Het kantoor verwerkt de persoonsgegevens welke de betrokkenen zelf of hun aanverwanten hebben aangeleverd. Het kantoor verwerkt ook persoonsgegevens die niet door de betrokkene zelf werden aangebracht zoals persoonsgegevens die door de cliënt worden aangeleverd betreffende zijn werknemers, bestuurders, klanten, leveranciers, of aandeelhouders.

 

De persoonsgegevens kunnen ook afkomstig zijn van openbare bronnen zoals de KBO, het Belgisch Staatsblad en de bijlagen ervan, de Nationale Bank van België en dergelijke. De gegevens worden slechts verwerkt voor zover noodzakelijk voor de onder punt 2 vermelde doeleinden.

 

 

4. Ontvanger van gegevens

 

Overeenkomstig wat voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan organisaties of entiteiten wiens tussenkomst als third service providers voor rekening en onder de controle van de verantwoordelijke vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal het kantoor de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en hiermee uitdrukkelijk mee instemde.

 

Het kantoor doet een beroep third service providers: Het kantoor maakt naast eigen boekhoudsoftware ook gebruik van een e-boekhoudsoftware. Het kantoor kan een beroep doen op externe dienstverleners voor het uitvoeren van bepaalde taken of specifieke opdrachten (bedrijfsrevisor, advocaat, notaris, ondernemingsloket, sociaal secretariaat, sociaal verzekeringsfonds,…).

 

Het kantoor kan alle maatregelen nemen die nodig zijn om een goed beheer van de website en van haar informaticasysteem te verzekeren.

 

Het kantoor kan de persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetgeving en aan de reglementering te voldoen, of om de rechten of de goederen van het kantoor, van haar klanten, van haar website en/of van u te verdedigen en/of te beschermen.

 

 

5. Veiligheidsmaatregelen.

 

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, heeft het kantoor procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring. Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waarop het kantoor een beroep doet.

 

 

6. Bewaringstermijn

 

6.1. Persoonsgegevens die wij moeten bewaren krachtens de Wet van 18 september 2017 (zie 2.A.) Dit betreft de identificatiegegevens en het afschrift van de bewijsstukken omtrent onze cliënten, de interne en externe lasthebbers, alsmede de uiteindelijke begunstigden van onze cliënten. Deze persoonsgegevens worden, in overeenstemming met artikel 60 van de Wet van 18 september 2017, bewaard tot uiterlijk tien jaar na het einde van de zakelijke relatie met de cliënt of te rekenen vanaf de datum van een occasionele verrichting.

 

6.2. Andere persoonsgegevens. De persoonsgegevens van de andere dan hierboven vermelde personen worden slechts bewaard gedurende de termijnen zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving zoals de boekhoudwetgeving, de fiscale wetgeving, de sociale wetgeving.

 

6.3 Na het verstrijken van de voormelde termijnen worden de persoonsgegevens gewist, tenzij een andere geldende wetgeving een langere bewaartermijn voorziet.

 

 

7. Rechten van toegang, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en betreffende kennisgeving veiligheidsgebreken

 

7.1. Betreffende de persoonsgegevens die wij moeten bewaren in toepassing van de Wet van 18 september 2017. Dit betreft de persoonsgegevens van onze cliënten, de lasthebbers en de uiteindelijke begunstigden van de cliënten. Ter zake dienen wij u te wijzen op artikel 65 van de wet van 18 september 2017: “Art. 65. De persoon op wie krachtens deze wet de verwerking van de persoonsgegevens van toepassing is, geniet niet van het recht op toegang en de rechtzetting van zijn gegevens, noch van het recht om vergeten te worden, op gegevensoverdraagbaarheid of om bezwaren aan te voeren, noch van het recht om niet geprofileerd te worden, noch van kennisgeving van de veiligheidsgebreken. Het recht op toegang van de betrokken persoon tot de persoonsgegevens die hem aangaan, wordt onrechtstreeks uitgeoefend, krachtens het artikel 13 van de voornoemde wet van 8 december 1992, bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer zoals ingesteld door artikel 23 van dezelfde wet (…).” Voor de toepassing van uw rechten inzake uw persoonsgegevens dient u zich dus te wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit (zie punt 8).

 

7.2. Alle andere persoonsgegevens. Voor de toepassing van uw rechten betreffende alle andere persoonsgegevens kan u contact opnemen met PKmo Consult bv, tel : ++32 (0)16 20 23 60, e-mail : info@pkmo.be

 

 

8. Klachten

 

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor kan U een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit:

 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel : ++32 (0)2 274 48 00

Fax : ++32 (0)2 274 48 35

E-mail : commission@privacycommission.be

URL: https://www.privacycommission.be

 

© 2020 PKmo Consult bv       RPR Leuven 0474.537.559

 

Conditions générales

 

Privacy